Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

नेपाल सरकार

परराष्ट्र मन्त्रालय

राहदानी विभाग

राहदानी विभागबाट राहदानी प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

पूर्व प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली (Pre-live Enrollment) बाट राहदानीका लागि आवेदन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरुले निम्नबमोजिमका कागजात अनिवार्य रुपमा लिई आउनु हुन अनुरोध गरिन्छः- १. Pre-live Enrollment बाट विवरण भरी पेश (Submit) गरेपश्चात्  प्राप्त भएको Barcode सहितको फाराम वा Barcode, २. सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्रमाणपत्र / नाबालाक परिचयपत्रको प्रमाणित verification फाराम, ३. नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र / नाबालाक परिचयपत्रको सक्कल, ४.  पुरानो राहदानी (यदि लिएको भए), ५. राहदानी नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको शुल्क । नोटः- १) पूर्व प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली (Pre-live Enrollment) बाट राहदानी फाराम भर्नका लागि राहदानी विभागको वेभसाइट www.nepalpassport.gov.np मा login गर्नुहुन अनुरोध छ । २) अनलाईन फाराम कम्प्युटर वा स्मार्टमोवाईलबाट पनि भर्न सकिनेछ ।