Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

नेपाल सरकार

परराष्ट्र  मन्त्रालय

राहदानी विभाग, काठमाडौं

द्रुतसेवा अन्तर्गत राहदानी आवेदन फाराम बुझाउँदा लाग्ने दस्तुर

 

अ. नयाँ र नवीकरण (New / Renew) का लागि:-

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १०,०००/-
दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १२,०००/-
एक दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १५,०००/-
आवेदकको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानीबनाउनु परेमा तीन दिनमा रु. ५,०००/-, दूई दिनमारु. ७,०००/- हजार र १ दिनमा रु. १०,०००/- शुल्क लाग्नेछ ।
विभागको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानीबनाउनु परेमा निःशुल्क (राहदानी बनाएको एक वर्षभित्र) । एकवर्ष नाघेमा नियमानुसार शुल्क लाग्नेछ ।
 

आ. हराएको, बिग्रिएको, च्यातिएको हकमा:-

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १५,०००/-
दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १७,०००/-
एक दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. २०,०००/-

इ. १० वर्ष मुनिका नाबालकको हकमा:-

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. ५,०००/-
दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. ७,०००/-
एक दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १०,०००/-
आवेदकको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानीबनाउनु परेमा तीन दिनमा रु. २,५००/-,२ दिनमा रु. ४,५००/- र एक दिनमा रु. ७,५००/- शुल्क लाग्नेछ ।
विभागको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानीबनाउनु परेमा निःशुल्क (राहदानी बनाएको एक वर्षभित्र) । एकवर्ष नाघेमा नियमानुसार शुल्क लाग्नेछ ।
 

ई. हराएको, बिग्रिएको, च्यातिएको हकमा (१० वर्ष मुनिका नाबालकको लागि):-

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १०,०००/-
दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १२,०००/-
एक दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १५,०००/-
 

उ. यात्राअनुमतिपत्र (Travel Document):-

नियमित सेवा रु. ४,०००/-
आवेदकको गल्तीले पुनः बनाउनु परेमा रु. ४,०००/-