Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

राहदानी लिन तोकिएको दिनमा आवेदक आफै सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र, राजश्व बुझाएको रसिद र पुरानो राहदानी भएमा सो समेत लिइ आउनु पर्दछ । उक्त दिन आउन नसकेमा यथाशक्य छिटो कार्यालय समय भित्र राहदानी लिन आउनु पर्दछ । कथम कदाचित स्वयं उपस्थित हुन नसकेमा राहदानी आवेदन वुझाउँदाकै वखत मन्जुरीनामा वनाइ सम्बन्धित अधिकृतबाट रुजु गराइ नजिकको कुनै आफन्तलाई मन्जुरीनामा दिन सकिन्छ ।