Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

नागरिकता प्रमाणपत्र/नावालक परिचयपत्र जुन जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको हो, सोही जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गरिन्छ । यसमा आवेदकको फोटो टाँसी सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत गरिएको हुन्छ । नागरिकता/नावालक परिचयपत्र प्राप्त गरेको जिल्लाबाट बसाई सरेको अवस्थामा बसाईसराईको कागजात लिई हाल बसोबास गरेको जिल्लाबाट पनि प्रमाणीकरण गर्नु पर्दछ । नागरिकता/नावालक परिचयपत्र प्रमणिकरण नभै राहदानी विभागमा आवेदन स्वीकार हुदैन ।