Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

साधारण राहदानी बनाउनका लागि जुन जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वा नावालक परिचयपत्र जारी भएको हो, सोही कार्यालयमा आवेदक  स्वयं उपस्थित भई आवेदन फाराम पेश गर्नु पर्दछ । रित पूर्वक पेश गरेको आवेदन फाराम स्वीकृत भएमा सामान्यतः जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा आवेदन पेश गरेको मितिले १५ देखि ४५ दिन भित्रमा राहदानी प्राप्त हुन्छ । कति दिनमा राहदानी प्राप्त हुने भन्ने कुरा विभागबाट जिल्लासम्मको दुरी अनुसार फरक पर्दछ ।