Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

नेपालमा रहेका आवेदकलाई तत्काल राहदानी आवश्यक परेमा सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विभागले समय समयमा तोकिदिए अनुसार फोटो सहितको सिफारिस लिई राहदानी विभाग नारायणहिटी, काठमाण्डौंमा आवेदन पेश गर्न सकिन्छ । विभागमा द्रुत सेवा मार्फत १ दिने, २ दिने र ३ दिने सेवाको राहदानी जारी हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा द्रुत सेवा उपलब्ध छैन ।

नेपालमा रहेका आवेदकलाई तत्काल राहदानी आवश्यक परेमा सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विभागले समय समयमा तोकिदिए अनुसार फोटो सहितको सिफारिस लिई राहदानी विभाग नारायणहिटी, काठमाण्डौंमा आवेदन पेश गर्न सकिन्छ । विभागमा द्रुत सेवा मार्फत १ दिने, २ दिने र ३ दिने सेवाको राहदानी जारी हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा द्रुत सेवा उपलब्ध छैन ।

द्रुत सेवाका लागि विभागमा आवेदन पेश गर्दा देहायका कागजातहरु सहित स्वयं उपस्थित हुनु    पर्नेछ । नावालिगको हकमा निज र निजको अभिभावक वा संरक्षक/ माथवर व्यक्ति समेत उपस्थित हुनु   पर्नेछ ।

  • रीतपूर्वक भरिएको अनलाईन आवेदन फाराम १ प्रति,

(Online फाराम भर्न विभागको वेवपेज http://nepalpassport.gov.np/ मा लगईन गर्नुहोला)  

  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रतिलिपि १ प्रति,
  • सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको फोटो सहितको सिफारिस (नागरिकता/ नाबालक परिचयपत्रको आधिकारिकता प्रमाणिकरण )

तर एक पटक नेपालको सरहद भित्रबाट प्रक्रिया पुरा गरी एमआरपी वनाई सकेको भएमा आवश्यकता अनुसार मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस माग गर्न सकिनेछ ।

  • राहदानीको निमित्त लाग्ने दस्तुर (दस्तुर सम्बन्धी जानकारी अनुसूचि २ मा दिईएको छ ।)
  • नाबालिगको हकमा सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको नाबालक परिचय पत्र र निजको बाबु/आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र तथा सोको प्रतिलिपि सहित वाबु/आमा मध्ये कुनै एक वा संरक्षक वा माथवर व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ । संरक्षक वा माथवर व्यक्ति नियुक्त भएकोमा उक्त व्यहोरा खुल्ने लिखतको सक्कल प्रति र संरक्षक वा माथवर व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपि सहित संरक्षक वा माथवर व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
  • पहिले राहदानी बनाइ सकेको भए सोको सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति ।
  • अन्य आवश्यक कागजातहरु (अनुसूचि ३ मा हेर्नु होला) ।

द्रष्टब्यः- राहदानी विभाग वा अन्य जुनसुकै कार्यालयबाट हस्तलिखित राहदानी लिएको भएतापनि राहदानी विभागबाट MRP आवेदन पेश गर्दा जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य सँलग्न गर्नुपर्दछ । साथैविदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबाट एमआरपी लिएको तर नेपालको सरहदभित्रबाट एकपटक पनि एमआरपी नबनाएको हकमा पनि जिल्ला सिफारिस आवश्यक  पर्दछ ।