Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा राहदानीको निमित्त आवेदन पेश गर्न चाहने आवेदकले जुन कार्यालयबाट  नागरिकता वा नावालक परिचय लिएको हो, सोही कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भै आवेदन दिनु पर्दछ । यसरी आवेदन पेश गर्दा देहाय अनुसारका कागजातहरु सँलग्न गर्नु पर्दछ । नाबालिगको हकमा निज र निजको बाबु/आमा वा संरक्षक/माथवर व्यक्ति समेत उपस्थित हुनु पर्दछ ।

  • रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति 
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रतिलिपि १ प्रति
  • ६ महिना भित्र खिचेको मापदण्ड मिलेको फोटो ४ प्रति, (फोटोको मापदण्डका लागि अनुसूचि १ मा हेर्नु होला)
  • राहदानी दस्तुर तिरेको रसिद (दस्तुर सम्बन्धी जानकारी अनुसूचि २ मा हेर्नु होला)
  • नाबालिगको हकमा सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको नाबालक परिचय पत्र, निजको बाबु/आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र र सोको प्रतिलिपि सहित वाबु/आमा मध्ये कुनै एक स्वयं उपस्थित हुनु पर्दछ । संरक्षक/ माथवर व्यक्ति नियुक्त भएकोमा संरक्षक/ माथवर व्यक्ति भएको व्यहोरा खुल्ने लिखतको सक्कल प्रति र संरक्षक/ माथवर व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपि सहित संरक्षक/ माथवर व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्दछ ।
  • पहिले राहदानी बनाइ सकेको भए सोको सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति ।
  • सम्बन्धित जिल्ला / इलाका प्रशासन कार्यालयले तोके अनुसार स्थानीय निकायको सिफारिस ।
  • अन्य आवश्यक कागजात (अनुसूचि ३ मा हेर्नु होला) ।