Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीको आवेदन दिएको तर राहदानी प्राप्त नहुदै विशेष परिस्थिति परी तुरुन्त राहदानी चाहिने अवस्था आएमा सोहि व्यहोरा खुल्ने जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालयको पत्र लिई विभागमा स्वयं सम्पर्क गर्नु पर्दछ । फाराम पेश गरेको १० दिन नाघी सकेको र विभागमा फाराम प्राप्त भै राहदानी तयार भै सकेको भएमा सम्बन्धित कार्यालयबाट जारी हुने गरी हस्ते बुझीलिन सकिन्छ । अन्यथा, पुनः नयाँ वनाउँदा लाग्ने दस्तुर लिई विभागबाटै राहदानी जारी गर्न सकिन्छ । यदि जिल्ला /इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीको आवेदन दिई राहदानी वनी सकेको भएमा राहदानी विभागमा आई नयाँ प्रक्रिया गरी राजश्व बुझाए पनि दोहोरो पर्ने भएकोले राहदानी जारी हुन सक्दैन ।