Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न वा विभागको वेवसाईट www.nepalpassport.gov.np मा हेर्न सकिन्छ । बेवपेजमा फेला नपरेमा विभागबाट जानकारी लिन सकिन्छ ।