Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हकमा आफू बसोवास गर्ने मुलुकस्थित नेपाली नियोग वा उक्त मुलुकमा नेपाली नियोग नभएमा सो मुलुक हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको नेपाली नियोगमा राहदानी आवेदन फाराम पेश गर्नु पर्दछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको सम्पर्कका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको वेव पेज https://mofa.gov.np मा लगईन गर्नुहोला । विदेश स्थित नियोगमा आवेदन पेश गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजात विभिन्न मुलुकहरुमा रहेका नेपाली नियोगपिच्छे केही फरक पर्न सक्ने भएकोले राहदानी आवेदन पेश गर्ने वारेमा सम्बन्धित नियोगबाट जानकारी लिन उपयुक्त हुन्छ ।

नियोगहरुमा आवेदन गर्दा सामान्यतः देहाय अनुसारका कागजात सहित आवेदक स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने हुन्छ । तर Live Enrollment System लागू नभएका र भौगोलिक रुपमा टाढा रहेका आवेदकहरुको हकमा नियोगहरुले हुलाक सेवा लगायत अन्य सुरक्षित माध्यमबाट आवेदन पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छन् । नियोगहरुमा आवेदन पेश गर्दा निम्न कागजातहरु पेश गर्नु पर्दछ ।  

 • रीतपूर्वक भरिएको आवेदन फाराम २ प्रति वा प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागु गरिएका नियोगको हकमा रीतपूर्वक भरिएको अनलाईन दरखास्त फाराम १ प्रति, 
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि १ प्रति,
 • पुरानो राहदानीको सक्कल र प्रतिलिपि एक प्रति,
 • स्वयं उपस्थित नहुने आवेदकको हकमा आवेदक उक्त देशमा रहेको प्रमाणजनाउने कागजात (जस्तै, रेसिडेन्ट कार्ड, कम्पनी परिचयपत्र, entry stamp सहितको भिसाको प्रति आदि)
 • ६ महिना भित्र खिचेको मापदण्ड मिलेको फोटो ४ प्रति, (फोटोको मापदण्डका लागि अनुसूचि १ मा हेर्नु होला) । तर प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू गरिएका नियोगको हकमा अतिरिक्त फोटो पेश गर्नु पर्नेछैन ।  
 • राहदानी दस्तुर (दस्तुर सम्बन्धी जानकारी अनुसूचि २ मा दिईएको छ ।)
 • नाबालिगको हकमा सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको नाबालक परिचय पत्र र निजको बाबु/आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र र सोको प्रतिलिपि सहित वाबु/आमा मध्ये कुनै एक स्वयं उपस्थित हुनु पर्दछ ।

तर विदेशमै जन्मिएका नेपाली आमा-बावुका सन्तानको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र (Birth  Registration Certificate) लाई मुख्य आधार मानी राहदानी जारी गरिने हुँदा राहदानीको लागि आवेदन पेश गर्दा निम्न कागजातहरु आवश्यक पर्दछन् ।

 • रित पूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति,
 • आमा बाबु दुवैजनाको नागरिकताको प्रतिलिपि,
 • आमा बाबु दुबैजनाको नेपाली राहदानीको प्रतिलिपि,
 • आमा बाबुको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र,
 • नावालकको जन्मदर्ताको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि १ प्रति,
 • ६ महिना भित्र खिचेको तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको रंगिन फोटो ४ प्रति, (फोटोको मापदण्डका लागि अनुसूचि १ मा हेर्नु होला) ।
 • अन्य आवश्यक कागजातहरु (अनुसूचि ३ मा हेर्नु होला) ।